Όροι Χρήσης

Χαιρόμαστε που επισκέπτεστε το διαδικτυακό μας τόπο mabikal.gr και ελπίζουμε να βρείτε ενδιαφέρουσες τις πληροφορίες που υπάρχουν σ’ αυτόν. Παρακαλούμε να διαθέσετε τον απαιτούμενο χρόνο για να διαβάσετε τους όρους που ακολουθούν αναλυτικά. Πρόκειται για τους όρους που διέπουν την πρόσβαση, χρήση και πλοήγηση στο διαδικτυακό τόπο της εταιρίας ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε.

Η ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, να μετατρέψει ή να αντικαταστήσει τους παρόντες όρους χρήσης οποτεδήποτε κατά την ελεύθερη κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Υποχρεώσεις επισκεπτών/ χρηστών

Κάθε επισκέπτης/χρήστης, με την είσοδό του, ή όπου δεν απαιτείται είσοδος, με την πρόσβασή του ή τη χρήση της ιστοσελίδας της ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε αποδέχεται αυτόματα και ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους χρήσης στην τρέχουσα εκδοχή τους. Αν ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας mabikal.gr δε συμφωνεί με τους όρους της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των πληροφοριών που προσφέρονται από την ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε.

Πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε.

Ο επισκέπτης/χρήστης αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα ότι η ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε αποποιείται κάθε ευθύνης για τη διαρκή διαθεσιμότητα της ιστοσελίδας. Επίσης, η ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα της πλήρους ή μερικής διακοπής της λειτουργίας και/ή παροχής της ιστοσελίδας ή περιορισμού της πρόσβασης σε αυτήν οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση ή ανακοίνωση.

Χρήση της ιστοσελίδας της ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε και των περιεχομένων αυτής

Το σύνολο των πληροφοριών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε παρέχονται στον επισκέπτη/χρήστη – εκτός κι αν υπάρχει αντίθετη δήλωση – δωρεάν. Επιτρέπεται σε κάθε επισκέπτη/χρήστη να χρησιμοποιήσει τις προσφερόμενες πληροφορίες ανάλογα με τις ανάγκες του (προσωπικές ή επαγγελματικές). Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε άλλη χρήση των πληροφοριών, και ειδικά οποιασδήποτε μορφής αντιγραφή, μετατροπή ή ενσωμάτωση αυτών σε οποιασδήποτε μορφής έκδοση, διαφήμιση ή δημόσια προβολή. Κατ’ εξαίρεση, επιτρέπεται μόνο κατόπιν λήψεως προηγούμενης έγγραφης συγκατάθεσης/άδειας από την ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε.

Η ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε έχει συγκεντρώσει και ελέγξει όλες τις πληροφορίες με επαγγελματισμό και τις παρέχει σύμφωνα με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει στο χώρο. Ωστόσο, κάθε επισκέπτης/χρήστης φέρει προσωπική ευθύνη για τον έλεγχο των πληροφοριών ως προς την ορθότητα, την πληρότητα και/ή την ενημερότητά τους. Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης των πληροφοριών που παρέχονται, καθώς και κάθε πιθανής παρερμηνείας των παρεχόμενων πληροφοριών από τον επισκέπτη/χρήστη, η ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε δε φέρει καμία ευθύνη.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πρόσβασης/χρήσης της ιστοσελίδας της ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε, ο επισκέπτης/χρήστης οφείλει να μη συμμετέχει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες ενέργειες:

  • παραβίαση οποιουδήποτε δικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιώματος ιδιοκτησίας.
  • φόρτωση οποιωνδήποτε στοιχείων που περιέχουν ιούς που θα μπορούσαν να καταστρέψουν τα δεδομένα και να προκαλέσουν βλάβες και σε άλλους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.
  • διάδοση μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με διαφημιστικό ή παράνομο περιεχόμενο (το επονομαζόμενο "spam") ή εσφαλμένη προειδοποίηση για ιούς, ατέλειες και παρόμοιο υλικό.

Επιπλέον, η ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε δε φέρει καμία υποχρέωση για αποζημίωση που απορρέει από οποιαδήποτε κακή χρήση των παρεχόμενων πληροφοριών από το χρήστη.

Δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τα πνευματικά δικαιώματα του περιεχομένου (ενδεικτικά: εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, δεδομένα, γραφικά, κατατεθειμένα σήματα κ.λπ.) της ιστοσελίδας, όπως παρουσιάζονται στην κεντρική σελίδα (home page) αλλά και στις υποσελίδες αυτής, αποτελούν ιδιοκτησία της ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε, προστατεύονται από τους ελληνικούς νόμους, καθώς και από τις κοινοτικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και διατίθενται στους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας αυστηρά για προσωπική χρήση (μη εμπορική ή κερδοσκοπική).

Συνεπώς, απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, πώληση, μετάδοση, διανομή, έκδοση, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε.

Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για αυστηρά προσωπική χρήση, χωρίς πρόθεση εμπορικής ή άλλης εκμετάλλευσης και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής της πηγής προέλευσής του, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οποιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Ειδικότερα, οι επωνυμίες, τα λογότυπα και τα διακριτικά γνωρίσματα που περιλαμβάνονται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε αποτελούν κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα, ανήκουν στη βιομηχανική ιδιοκτησία της εταιρίας και προστατεύονται από τους ειδικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Η εμφάνισή τους στην ιστοσελίδα δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Οτιδήποτε εμφανίζεται στην παρούσα ιστοσελίδα και εν γένει στο διαδικτυακό τόπο της ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε και αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων ανάγεται αποκλειστικά και μόνο στη δική τους σφαίρα ευθύνης.

Μεταβολή του περιεχομένου της ιστοσελίδας της ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε

Ο επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας παρακαλείται να ελέγχει το περιεχόμενο της συγκεκριμένης ιστοσελίδας για ενδεχόμενες αλλαγές. Η ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να μεταβάλει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας της κατά την ελεύθερη κρίση της και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του κοινού. Η εξακολούθηση της χρήσης ακόμη και μετά τη διαπίστωση οποιωνδήποτε αλλαγών σημαίνει την ανεπιφύλακτη εκ μέρους του επισκέπτη/χρήστη αποδοχή των  παρόντων όρων χρήσης.

Περιορισμός ευθύνης

Η ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε χωρίς να εγγυάται και συνεπώς να ευθύνεται, καταβάλλει τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια, ώστε οι πληροφορίες και το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας να διέπονται από τη μέγιστη ακρίβεια, σαφήνεια, χρονική εγγύτητα, ορθότητα και διαθεσιμότητα. Δε φέρει όμως καμία ευθύνη για την αξιοπιστία, πληρότητα ή επικαιρότητά τους, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης ως προς ενδεχόμενα περαιτέρω λάθη, ανακρίβειες ή παραλείψεις δεδομένου ότι, λόγω της συνεχούς ανάπτυξης νέων προϊόντων, ενδέχεται οι νέες δημοσιευμένες πληροφορίες να μην ανανεώνονται επί καθημερινής βάσεως.

Επιπρόσθετα, η ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε προσπαθεί η ιστοσελίδα της να είναι ασφαλής για τους επισκέπτες/χρήστες αλλά δεν εγγυάται ότι το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (πληροφορία ή υπηρεσία) είναι ελεύθερο από επιβλαβείς κώδικες - ιούς ή άλλα στοιχεία με καταστροφικές δυνατότητες για το σύστημα του υπολογιστή του επισκέπτη/χρήστη. Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του επισκέπτη/χρήστη να εφαρμόζει αντι-μολυσματικό λογισμικό και να διασφαλίζει τις πληροφορίες και το σύστημά του.

Τέλος, λόγω της φύσεως του διαδικτύου (Internet), των ηλεκτρονικών υπολογιστών και της ροής των πληροφοριών στο διαδίκτυο, δεν υπάρχει εγγύηση ως προς την ασφάλεια των πληροφοριών που διακινούνται στο διαδίκτυο, ενώ υπάρχει το ενδεχόμενο υποκλοπής ή αποστολής τους σε τρίτο πρόσωπο (εξ αμελείας ή εκ δόλου). Συνεπώς, οι επισκέπτες/χρήστες της ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε αποδέχονται ότι υπάρχουν κίνδυνοι σύμφωνα με όσα αναφέρονται παραπάνω.

Εφαρμοστέο δίκαιο / Ισχύουσα νομοθεσία

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο, τη σχετική νομοθεσία (Οδηγίες και Κανονισμούς) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις οικείες Διεθνείς Συνθήκες, σε συνδυασμό με τους κανόνες της καλής πίστης, των συναλλακτικών ηθών και του οικονομικού και κοινωνικού σκοπού του δικαιώματος.

Αρμόδια κατά τόπο για την επίλυση κάθε διαφοράς που απορρέει από την παρούσα σύμβαση ορίζονται τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης στην συντρέχουσα δωσιδικία των οποίων υπάγονται τα μέρη. Οι ανωτέρω όροι καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση επέλθει σ’ αυτούς συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, τη σχετική νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από τις οικείες Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που κάποιος από τους ανωτέρω όρους καταστεί αντίθετος με το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.

Οι επισκέπτες/χρήστες που αποκτούν πρόσβαση στην ιστοσελίδα της ΜΑΒΙΚΑΛ Α.Ε από άλλες χώρες φέρουν την αποκλειστική ευθύνη συμμόρφωσης με την ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.